Medezeggenschapraad

 

Op onze school is een medezeggenschapsraad (MR) actief die bestaat uit twee vertegenwoordigers van de ouders en twee vertegenwoordigers van de leerkrachten. Tijdens deze vergaderingen kunnen alle aangelegenheden rondom school worden besproken. Hierin mag de MR initiatieven aandragen en heeft een instemming- en adviesrecht over beleidsbepalende beslissingen. Tevens wordt de openheid in communicatie en financiële situatie gestimuleerd en gecontroleerd. De directie informeert de MR regelmatig over de ontwikkelingen binnen school.

Vanuit de MR is er een afvaardiging in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
De GMR controleert en adviseert het College van Bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (KONOT) waarvan onze school deel uitmaakt.


In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de MR genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school. Over sommige onderwerpen adviseert de MR het bestuur en er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Je kunt denken aan advies met betrekking tot het financieel beleid, onderwijskundige projecten, aanstellen schoolleiding, vakantieregeling, verbouwing van de school, toelatingseisen leerlingen en speelt een belangrijke rol in de formatie. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het schoolbestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie. Je kunt denken aan instemming bij school-, leer- en zorgplan, schoolreglement, een eventuele fusie en/of overdracht.

Voor sommige zaken bestaat er binnen de MR ook nog verschil tussen de personeelsleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de personeelsleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals de samenstelling van de formatie, taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team. De ouderleden hebben instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan zoals verandering van grondstelling van de school, vaststelling van de schoolgids, vaststelling van de onderwijstijd en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang.
 
Leden van de MR hebben een zittingsduur van 3 jaar, waarna zij zich herkiesbaar kunnen stellen. Mochten er meerdere ouders belangstelling hebben voor een functie in de MR dan worden er verkiezingen uitgeschreven, waarbij de meeste stemmen geldend zijn.

De agenda’s van de MR vergaderingen worden op de website gepubliceerd, tevens verschijnt er een paar keer per jaar nieuws van de MR in de nieuwsbrief. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen, maar wilt u dit dan wel even van te voren melden bij de voorzitter.
 
Als u vragen heeft ten aanzien van beleidszaken of hierover een punt in de vergadering aan de orde zou willen stellen, kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR of een e-mail sturen naar:   mr.kampke@konot.nl


MR leden 

Corine Weda 
Anouk Blokhuis
Ilse Niehof-Duivelshof (secretaris)
Marieke Olde Weghuis (voorzitter)

Vergaderdata

Dinsdag 03-10-2023
Dinsdag 21-11-2023
Dinsdag 19-03-2024
Dinsdag 21-05-2024
Dinsdag 26-06-2024