Schoolplan

Het schoolplan vervult voor ons verschillende functies. Ten eerste geeft het richting aan de ontwikkeling van onze school voor een periode van vier jaar. Naast de zaken die specifiek voor onze school van toepassing zijn, hebben we in dit plan de binnen Konot afgesproken ontwikkelingsrichting (zie strategisch beleidsplan Konot 2015-2019) voor onze school uitgewerkt. Bij het opstellen van dit schoolplan zijn de vragen 'Waar staan we nu?' en 'Wat willen we over vier jaar bereikt hebben?' leidend geweest. Ten tweede leggen we in dit schoolplan verantwoording af ten aanzien van de verplichtingen die ons door de Wet op het Primair Onderwijs en de Wet op referentieniveaus zijn gesteld. Het schoolplan heeft hiermee zowel een interne (schoolteam, ouder(s)/verzorger(s), College van Bestuur) als externe (o.a. Inspectie van het Onderwijs) verantwoordings- en planningsfunctie.

Wanneer u op onderstaand bestand klikt kunt u ons schoolplan 2019 - 2023 inzien.